1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Η Εταιρεία με την επωνυμία PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία ή/και της επικοινωνίας σας με αυτή, καθώς και στα πλαίσια ενημέρωσής σας και αποστολής σε εσάς ενημερωτικών newsletter, προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. εργοδότης σας), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, στοιχεία σχετικά με τη συνεργασία σας με την Εταιρεία, επικοινωνίες σας με την Εταιρεία, δεδομένα σας που τυχόν συλλέγονται μέσω του συστήματος CCTV της Εταιρείας (σε περίπτωση εισόδου στις εγκαταστάσεις της), προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies που έχουν εγκατασταθεί εντός των ιστοσελίδων της Εταιρείας (https://www.palladian.gr/ ή https://palladianconferences.gr/), πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας σχετικά με συνέδρια που η Εταιρεία διοργανώνει και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.
1.2 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας σας ή της συνεργασίας του εργοδότη σας με αυτή, εφόσον τέτοια συνεργασία υπάρχει, ενώ η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παρατείνεται και μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής ή και παρά τη μη ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της. Σε περίπτωση επικοινωνίας σας με την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη συναλλακτική σχέση (δική σας ή του εργοδότη σας με αυτή), η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρόνο που δε δύναται να υπερβαίνει το 1 έτος, εκτός αν η διατήρηση απαιτηθεί για να συμμορφωθεί η Εταιρεία με νομικές αξιώσεις της ή για την υποστήριξη, θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων. Τυχόν δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος CCTV της Εταιρείας κατά την είσοδο ή έξοδό σας από αυτή θα διατηρούνται για περίοδο 14 ημερών, εκτός αν αυτά αποτυπώνουν την τέλεση κάποιου αδικήματος.
1.4 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, να παρέχει και να λαμβάνει υπηρεσίες, να προωθεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αξιολογεί τους αντισυμβαλλομένους της και να εκτελεί επιχειρηματικού χαρακτήρα επικοινωνίες. 

2. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
2.1 Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, συνεργάτες της Εταιρείας με τους οποίους συνδιοργανώνονται συνέδρια, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, cloud services ή i-storage platforms και τράπεζες.
2.2 Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή από νομικά δεσμευτική απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής.

3. Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να:
(α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Εταιρεία,
(β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας,
(γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας,
(δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
(ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
(στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία,
(ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και
(στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.

4. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:
(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,
(β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ή ικανοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς, ή/και
(γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, η τήρηση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η παροχή και η λήψη υπηρεσιών, η αξιολόγηση των συνεργατών της, η διαφήμιση των υπηρεσιών της, η βελτίωση της εμπειρίας που σας παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων της, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της και η εκτέλεση επιχειρηματικού τύπου επικοινωνιών, ή/και
(δ) προβαίνει σε επεξεργασία επί τη βάση της συγκατάθεσής σας. Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η συνεργασία σας με την Εταρεία μπορεί να μην είναι δυνατή.

5. Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σκουφά 60, Αθήνα
Κωνσταντίνος Λιμπέρης – Administratinve
Manager +30 210 3392321 palladian@palladian.gr